1


------------------------------------------------------


โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
Tel: 045679012  Fax: 045679013
E-mail: info@kws.ac.th  Website: www.kws.ac.th
------------------------------------------------------