[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางบัณฑิตา ศรีดารา
ครู (คศ.3)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาพร วรรณทอง
ครู (คศ.4)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
ครู (คศ.4)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายนพพร พนานุสรณ์
ครู (คศ.4)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางนิดาพร สุธัญญรัตน์
ครู (คศ.4)
Click ดูประวัติ
นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
ครู (คศ.4)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายพงศธร สิ่งสำราญ
ครู (คศ.4)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวไสว อุ่นแก้ว
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวดวงแข ปัญญา
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายวัชรินทร์ ปราเวช
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพิจิตรา วิจารณกุล
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางนวลจันทร์ บัวเชย
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายกิจวิภู เรืองศรี
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางนันทาริกา กิ่งเกษ
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางหทยารัตน์ จุรันชัย
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายสันติ ศรีรักษา
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายสุทน พุ่มพวง
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
ครู (คศ.1)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายชวัลณัฐ แทนคำ
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิธร อินทรยงค์
ครู (คศ.1)
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
11 : ฝ่ายอำนวยการ
12 : ฝ่ายวิชาการ
13 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 : ฝ่ายบริการ
15 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
20 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
21 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : ครูอัตราจ้าง