[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางอารี โพธิสาร
ครู (คศ.3)
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายบุญกอง นิลเพชร
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายพินิจ ทนทาน
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวจริญญา ศรแก้ว
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางธนาพร สมรัตน์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางบัวตูม เลิศศรี
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสัญญาลักษณ์ แสนนา
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสุดารัตน์ สายทอง
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางญาณี อินดี
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางนารี สัตยาพันธุ์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสังวาลย์ สาคำภีร์
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางฉายตะวัน วิลามาศ
ครู (คศ.2)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสรา สงค์พิมพ์
ครู (คศ.1)
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
11 : ฝ่ายอำนวยการ
12 : ฝ่ายวิชาการ
13 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 : ฝ่ายบริการ
15 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
20 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
21 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : ครูอัตราจ้าง