[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวบาสิกา สมรักษ์
ครู (คศ.2)
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางอรพินท์ นุเรศรัมย์
ครู (คศ.4)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางปัญญ์ญาภา แก้วกัณหา
ครู (คศ.4)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสมพร แก่นจักร
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนา ดวงมณี
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายปิยะณัฐ พานจันทร์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวอารีรัตน์ แสนปลื้ม
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญกันตา เหมือน
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ
ครู (คศ.1)
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
11 : ฝ่ายอำนวยการ
12 : ฝ่ายวิชาการ
13 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 : ฝ่ายบริการ
15 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
20 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
21 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : ครูอัตราจ้าง