[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางสาวสมพร แก่นจักร
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เข้าชม : 80    จำนวนการดาวน์โหลด : 24 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ 4) เพื่อประเมินความ พึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 8 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ จัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3 การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้และขั้นตอนที่ 4 การ ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนขุนหาญ วิทยาสรรค์อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) คู่มือครูแผนการ จัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที (t - test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ ค พิจารณารายปัญหา พบว่า ปัญหาการพูดและการเขียนอยู่ในระดับมาก เช่น การเขียนเรียงความ นักเรียนส่วนใหญ่จะเขียนโดยเลียนแบบตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งเป็นการคัดลอกข้อความจากเอกสารมากกว่า การเรียบเรียงจากความคิดของตนเอง เขียนลำดับความสับสน วกวน เนื้อหาไม่ต่อเนื่อง ใช้คำไม่ถูกต้อง เขียนโดยใช้ภาษาพูด ใช้คำศัพท์ไม่สละสลวย หรือการเขียนย่อความด้วยวิธีตัดต่อข้อความจากสิ่งที่อ่าน เป็นต้น รองลงมาเป็นปัญหาด้านการอ่าน ส่วนปัญหาด้านการฟังและการดู ประสบปัญหาน้อยที่สุด
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการ เรียนรู้และ 4) การวัดประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน คือ “SICCE”ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 สร้างแรงจูงใจ (Stimulus) ขั้นที่ 2 ใฝ่หาความรู้ (Investigation) ขั้นที่ 3 คิดวิเคราะห์ (Cogitate) ขั้นที่ 4 สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construction) และขั้นที่ 5 ประเมินความก้าวหน้า (Evaluate Progress)
3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พบว่า ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนมีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.31 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิด ทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.56, S.D = 0.51)

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/มี.ค./2566
      การพัฒนาชุดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์เรื่องแสงเชิงรังสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ7ขั้น(7E) 21/มี.ค./2566
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 21/มี.ค./2566
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคCIRCเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในการภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 21/มี.ค./2566
      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 21/มี.ค./2566