ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนภาพร วรรณทอง
ตำแหน่ง :ครู (คศ.4)
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500192@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอน