ชื่อ - นามสกุล :นางอินทิรา ศิลารักษ์
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500223@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ