ชื่อ - นามสกุล :นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
ตำแหน่ง :ครู (คศ.4)
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500173@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่สอน