ชื่อ - นามสกุล :นางบัณฑิตา ศรีดารา
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500202@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์