ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
ตำแหน่ง :ครู (คศ.4)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500168@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอน