ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษฏ์ ทองตีฆา
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500215@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอน