ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงศักดิ์ คำใบ
ตำแหน่ง :ครู (คศ.2)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500225@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอน