ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสลันดา คำแดง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500142@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา