ชื่อ - นามสกุล :นายอนุชา บัวเชย
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :500194@kws.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอน