[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.228.42.25  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
ครู (ค.ศ.3)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางสาวไสว อุ่นแก้ว
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางนิดาพร สุธัญญรัตน์
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวดวงแข ปัญญา
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางบัณฑิตา ศรีดารา
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายพงศธร สิ่งสำราญ
ครู (คศ.2)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายวัชรินทร์ ปราเวช
ครู (คศ.2)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายชวัลณัฐ แทนคำ
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายกิจวิภู เรืองศรี
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายสันติ ศรีรักษา
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางนันทาริกา กิ่งเกษ
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางหทยารัตน์ จุรันชัย
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
ครู (คศ.1)
ึครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายสุทน พุ่มพวง
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ฝ่ายวิชาการ
7 : ฝ่ายอำนวยการ
8 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
9 : ฝ่ายบริการ
10 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระภาษาไทย
14 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
15 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
16 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
17 : กลุ่มสาระศิลปะ
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : อาจารย์พิเศษ
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
23 : นักการภารโรง
24 : พนักงานขับรถ
25 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER