[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.228.42.25  
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������������������2560
Click ดูประวัติ
นายดำรงศักดิ์ ไชยสุวรรณ
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
ภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐพร พวงสร้อย
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
ภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางสาวบุณยาพร เสาว์จันทร์
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวยลดา บุญศรี
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
Click ดูประวัติ
นายอธิป พันธ์คำ
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวฉัตรรัตติกาล ภายอุ่ม
นศ.มรภ.สุรินทร์
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวกาณจน์ธิดา มีวงษ์
นศ.มรภ.สุรินทร์
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดารัตน์ เทาศิริ
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวรณิดา ศรีสมุทร
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สมรัตน์
นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสวรรยา จอมขวัญ
นศ.มรภ.สุรินทร์
คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวโสภิดา ศรีดา
นศ.มรภ.สุรินทร์
ชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นายธีระวัฒน์ ปานทอง
นศ.มรภ.สุรินทร์
ชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นายพีระพงษ์ วรรณทอง
นศ.มรภ.สุรินทร์
ฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นายโกศล แป้นนะริน
นศ.มรภ.สุรินทร์
ฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นายวรรณรงค์ บุญมาก
นศ.มรภ.สุรินทร์
นาฏศิลป์
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลยาณี วันทะวงษ์
นศ.มรภ.สุรินทร์
นาฏศิลป์
Click ดูประวัติ
นายวิชญ์พล ห่อทรัพย์
นศ.มรภ.สุรินทร์
คหกรรมศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์จิรา ห่อทรัพย์
นศ.มรภ.สุรินทร์
คหกรรมศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายพิชิต ลินทอง
นศ.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
พลศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ฝ่ายวิชาการ
7 : ฝ่ายอำนวยการ
8 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
9 : ฝ่ายบริการ
10 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระภาษาไทย
14 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
15 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
16 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
17 : กลุ่มสาระศิลปะ
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : อาจารย์พิเศษ
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
23 : นักการภารโรง
24 : พนักงานขับรถ
25 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER