[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 35.175.182.106  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

เจ้าของผลงาน : นางวิภาวดี คำแดง
จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 438    จำนวนการดาวน์โหลด : 208 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ผู้วิจัย          นางสาววิภาวดี  คำแดง
ปีการศึกษา    2559
 
บทคัดย่อ
 
                 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  กับเกณฑ์ร้อยละ  75 และ 4) ศึกษาศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวนนักเรียน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ( cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปี  ที่ 3 จำนวน 14 แผน ทำการสอนแผนละ  1  ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก รายข้อ  ตั้งแต่  0.27  ถึง 0.63  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82  และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (rxy)  ตั้งแต่  0.32  ถึง 0.86  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.8437  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผลและ t – test   (Dependent  Samples)
               ผลการวิจัยพบว่า
                1. การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  87.07/88.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
                2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ 0.6110 นั่นคือนักเรียนมีคะแนนร้อยละ 61.10
                3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ  75  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
                4. นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61 
           โดยสรุป  แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ  75  และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด  ดังนั้นจึงควรนำการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป
          
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด1 ศ30269 เรื่อง ฆ้องวงใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 30/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26/ส.ค./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 26/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/ส.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 20/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER