[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 35.175.182.106  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางนงลักษณ์ จูมสีมา
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 375    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม
             สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย    นางนงลักษณ์ จูมสีมา
สถานศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ตำบลสิ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
                  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
                   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนา เอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ เอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและ ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ต าบลสิ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย จ านวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ แบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่1) เครื่องมีที่ใช้ใน การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด 2) เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.24 - 0.75 และค่าอำนาจ จำแนกอยู่ระหว่าง 0.23 - 0.90 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง ฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ สถิติ t-test (Dependent Sample)
                     ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
                    1. เอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 78.98/77.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
                    2. เอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.51 แสดงว่านักเรียนมี ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 51
                    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม หลังจากเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
                    4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เทคนิค MIAP เรื่องเศษส่วนและทศนิยม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.51, S.D. = 0.59) ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ 10 เป็นกิจกรรมที่ทำให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น อยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ข้อ 12 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ ข้อ 2 เป็น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.49) ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ฉันได้มีโอกาสอธิบายและซักถามเพื่อนในกลุ่มท าให้ เข้าใจมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.63)
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด1 ศ30269 เรื่อง ฆ้องวงใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 30/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26/ส.ค./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 26/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/ส.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 20/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER