[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 35.175.182.106  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางบังอร นิลดำ
พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 158    จำนวนการดาวน์โหลด : 29 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทาง 
                               เรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย                     นางบังอร  นิลดำ
หน่วยงาน               โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ.                    2561

                                                                                                      บทคัดย่อ
                        การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการนึกภาพของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 32 คน  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ โดยการแบ่งนักเรียนทั้งสองห้องออกตามเลขที่  ได้แก่เลขที่ที่เป็นเลขคู่ และเลขคี่ จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้นักเรียนเลขที่คี่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สร้างด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 9 แผนการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สร้างด้วยโปรแกรมGSP  เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 30 ข้อ 4) แบบวัดความสามารถในการนึกภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 ข้อซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน คำนวณค่า IOC ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่  0.50  –  1.00    ทุกรายการ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการวิจัยด้วยตนเองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย การหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test Independent) 

                         ผลการศึกษาพบว่า 1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประสิทธิภาพเท่ากับ 78.65/77.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการนึกภาพของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมGSP ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ5E เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด1 ศ30269 เรื่อง ฆ้องวงใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 30/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26/ส.ค./2561
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 26/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/ส.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 20/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER