[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.145.45.143  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 (ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 516    จำนวนการดาวน์โหลด : 76 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
          การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 (ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม5(ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 (ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          การวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental  Design) 
โดยใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว  มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (One  Group Pretest  Posttest  Design)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรียนที่ 2          
ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 27  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 (ว30205)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2)  คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 (ว30205) มัธยมศึกษาปีที่6  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 (ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  ของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 (ว30205)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ค่าร้อยละ (P)  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างของคะแนนโดยใช้ค่าที
(t - test)
          ผลการวิจัย  พบว่า  
          1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม5(ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.16/83.24  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
          2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 (ว30205)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5
(ว30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.52ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/มี.ค./2562
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 3/มี.ค./2562
      การใช้เทคนิค STAD ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 31/ม.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด1 ศ30269 เรื่อง ฆ้องวงใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 30/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER