[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 3.88.156.58  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เจ้าของผลงาน : นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 785    จำนวนการดาวน์โหลด : 141 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
หัวข้องานวิจัย                รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริม
                                   สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้วิจัย                          นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 
 
             การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบ      การพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู            โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ      การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน
25 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม จำนวน 24 คน  2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 24 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 29 คน ประกอบด้วย 3.1) ศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยง ที่ร่วมกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาและนิเทศในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 4 คน 3.2) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร              แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต ประเด็นสนทนากลุ่มและแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่า Wilcoxon Signed Ranks Test และการวิเคราะห์เนื้อหา
     ผลการวิจัยพบว่า
             1. ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบ   การพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีชื่อว่า เซ็นเตอร์ โมเดล (CENTER Model) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80 - 1.00 ความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80 – 1.00 และความสอดคล้องของรูปแบบมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง  0.80 – 1.00 ทั้งนี้เนื่องมาจากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการที่เป็นระบบมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ ซึ่งก็คือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
              2. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (CENTER Model) มีองค์ประกอบหลักได้แก่ ขั้นที่ 1 Context Analysis : C การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ขั้นที่ 2 Experience : E การวัดระดับประสบการณ์ความรู้
ขั้นที่ 3 Novelty : N การเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ขั้นที่ 4 Take action : T การลงมือปฏิบัติ โดยมีการกำกับ ติดตาม (Monitoring) และระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา (Mentoring) ขั้นที่ 5 Evaluation : E  การประเมินผล
ขั้นที่ 6 Reflection : R  การสะท้อนผลการปฏิบัติ
               3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ     การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพบว่า
                     3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความรู้ความเข้าใจของครู เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     3.2 ผลการศึกษาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น   สำคัญ พบว่า การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับ มาก และ  ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับ มาก
            4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพบว่าครูที่ได้รับการส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามรูปแบบ CENTER Model มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
              5. หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ   การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมทุกวิชา คะแนนเฉลี่ยมีพัฒนาการก้าวหน้าสูงขึ้น มีคะแนนถ่วงน้ำหนักตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 7.55 อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 13.47 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/มี.ค./2562
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 3/มี.ค./2562
      การใช้เทคนิค STAD ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 31/ม.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด1 ศ30269 เรื่อง ฆ้องวงใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 30/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER