[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 3.88.156.58  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียนโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

เจ้าของผลงาน : นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 664    จำนวนการดาวน์โหลด : 132 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการประเมินโครงการ
 
ชื่อเรื่อง                 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียน
                          โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
ผู้รายงาน               นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
หน่วยงาน              โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์          
                           จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่ดำเนินโครงการ   ปีการศึกษา  2557
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
              การประเมินโครงการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียน โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)  2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการ (Process  Evaluation) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product  Evaluation) และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ โดยใช้รูปแบบ   การประเมินโครงการ แบบซิปป์ (CIPP Model) และการประเมินตัดสินคุณค่าเชิงธรรมชาติ  NV Models (Naturalistic Value - Oriented Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 13 คน ครูผู้สอน จำนวน 24 คน นักเรียน จำนวน  224 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 224 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 498  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ 1) แบบสังเคราะห์เอกสาร ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์ ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิตของโครงการและผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม จำนวน    22 ชุด 3) แบบสอบถาม สำหรับก่อนและหลังดำเนินการ ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงานและผลผลิตของโครงการเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 22 ชุด และ 4) แบบประเมิน ใช้เก็บข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียน จำนวน 5 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( )      ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย
             ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้
            1. ผลการประเมินบริบทของโครงการได้แก่ ความต้องการและความจำเป็น          ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
            2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร ความรู้ความเข้าใจ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ การบริหารจัดการ หน่วยงานที่สนับสนุน ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
            3. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินการได้แก่ การวางแผน    การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมในโครงการ การประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
            4. ผลการประเมินด้านผลผลิต สรุปได้ดังนี้
                4.1 ด้านระดับความรู้ความเข้าใจ สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียน โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
                4.2 ด้านคุณภาพกิจกรรมส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียน โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
                4.3 ด้านคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม หลังได้รับการส่งเสริมเชาว์ปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
                4.4 ด้านคุณภาพของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5 จัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
                4.5 ความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียน โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
            5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ ได้แก่ ผลกระทบต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน สรุปได้ดังนี้
                5.1 ผลกระทบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ได้รับทราบข่าวสารของโรงเรียน  สัมพันธภาพโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปในทางบวก ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญต่อการศึกษามากขึ้น ผู้ปกครอง ชุมชน ศรัทธาและไว้วางใจโรงเรียน ได้แนวคิด การบริหารการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล
                5.2 ผลกระทบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผู้สอน คือครูมีศักยภาพในการปฏิบัติงานพิเศษมากขึ้น ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ชัดเจนขึ้น ผู้บริหารได้แนวคิดในการส่งเสริมเชาวน์ปัญญานักเรียนมากขึ้น    
                5.3 ผลกระทบต่อนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองตามความถนัดมากขึ้น


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/มี.ค./2562
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 3/มี.ค./2562
      การใช้เทคนิค STAD ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 31/ม.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด1 ศ30269 เรื่อง ฆ้องวงใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 30/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER