[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.225.48.56  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL:Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีเรื่องลำดับอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางชลธิชา วิเชียรสาร
จันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 421    จำนวนการดาวน์โหลด : 66 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL:Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ                         สื่อและเทคโนโลยี เรื่องลำดับอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย             นางชลธิชา วิเชียรสาร
ตำแหน่ง          ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา     โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
                        สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 
                                                                                             บทคัดย่อ
 
                          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
4) ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทาง 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การศึกษาผลการใช้รูปแบบ และ 4) การประเมินผลการใช้รูปแบบ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
0.21 - 0.76 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.26 - 0.87 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 2.2) แบบวัดทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จำนวน 36 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95  2.3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 2.4) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 24 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
           ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
               1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ขั้นตอนในการเรียนด้วยโดยใช้วิจัยเป็นฐานยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม
               2) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความสำคัญ 2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ตั้งข้อสงสัย 2) ไขคำตอบ 3) ทดสอบผลงาน 4) สืบสานความรู้ และ 5) ขยายผลสู่สังคม ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.65, S.D. = 0.47)
               3) ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏดังนี้
                   3.1 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 86.52/82.35 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตั้งไว้
                   3.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.58
                   3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                   3.4 ผลการประเมินทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.53, S.D. = 0.46)
                   3.5 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.67, S.D. = 0.53)                            4) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
(RBL: Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.55, S.D. = 0.48)ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12/ก.ย./2564
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9/ก.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพตามแนวทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติร่วมกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3/ก.ย./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER