นักเรียนคลิกเลือกสมัครการใช้อินเตอร์เน็ตตามระดับชั้นนักเรียน
สมัครเข้าใช้ระบบInternetโรงเรียน ชั้น ม.1
สมัครเข้าใช้ระบบInternetโรงเรียน ชั้น ม.2
สมัครเข้าใช้ระบบInternetโรงเรียน ชั้น ม.3
สมัครเข้าใช้ระบบInternetโรงเรียน ชั้น ม.4
สมัครเข้าใช้ระบบInternetโรงเรียน ชั้น ม.5
สมัครเข้าใช้ระบบInternetโรงเรียน ชั้น ม.6