นางอารี โพธิสาร
นายพินิจ ทนทาน
นายบุญกอง นิลเพชร
นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว
นางสุพรรษา จักรสูง
นางนารี อุดมแก้ว
นางสาวจริญญา ศรแก้ว
นางสุดารัตน์ สายทอง
นางญานี อินดี
นางบัวตูม เลิศศรี
นายพรชัย ปุณขันธ์
นางธนาพร สมรัตน์
นางสัญญาลักษณ์ แสนนา
นายมรรคพันธ์ วงศ์พรหม
นางฉายตะวัน พิลามาศ
นางสาวสังวาลย์ สาคำภีร์
นางสุนารี จินดาศรี
นางสาวกาญจนา แก้วลอย