นางปัณฑิตา พลแก้ว
นางสาวจันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
นายวิเศษ สินศิริ
นายภูริทัต สามารถ
นางสิริกุล พลพันธุ์
นางเกิดศิริ ทองนวล
นางสาวชลธิชา วรรณทอง
นายบุญจันทร์ พลแก้ว
นางอินทิรา ศิลารักษ์
นางสาววิรัสศิริย์ วรเลิศ
นางสาวสกุณา รันพิศาล
นางสาววิภาวดี คำแดง
นางจันทร์เพ็ญ วารินทร์ธนาศิริ
นางไสว บู่ตั้ง
นางสุพี นามคง
นางนงลักษณ์ จูมสีมา
นางบังอร นิลดำ