นางสาวกาญจนา ดวงมณี
นางอุบล จำนง
นางประดับ โคลฟท์
นางอรพินท์ นุเรศรัมย์์
นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ์
นายนิพพิชฌ์ แหวนเงิน
นางสาวอมราพร สุรวิทย์
นายปิยะณัฐ พานจันทร์
นางสาวสมพร แก่นจันทร์
นางสาวบาสิกา สมรักษ์
นางชลิตา มุ่งหมาย