ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนภาพร วรรณทอง
เลขที่ตำแหน่ง :24533-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.4)
วิทยฐานะ :เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสารสนเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน