ชื่อ - นามสกุล :นายโรจนพงศ์ บงบุตร
เลขที่ตำแหน่ง :24531-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน