ชื่อ - นามสกุล :นางกรติกา แสงโพธิ์แก้ว
เลขที่ตำแหน่ง :24529-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานปฏิคม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน