ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธนิดา จันทร์นี
เลขที่ตำแหน่ง :27149-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน