ชื่อ - นามสกุล :นางปรียาภรณ์ แก้วกัณหา
เลขที่ตำแหน่ง :24497-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน