ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษฏ์ ทองตีฆา
เลขที่ตำแหน่ง :27133-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน