ชื่อ - นามสกุล :นายศิรัฐเชษฐ์ สุทธิกุล
เลขที่ตำแหน่ง :24505-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน