ชื่อ - นามสกุล :นางสาวไสว อุ่นแก้ว
เลขที่ตำแหน่ง :24506-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน