ชื่อ - นามสกุล :นางนิดาพร สุธัญญรัตน์
เลขที่ตำแหน่ง :24509-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน