ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงแข ปัญญา
เลขที่ตำแหน่ง :24513-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานตารางเรียนตารางสอน