ชื่อ - นามสกุล :นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
เลขที่ตำแหน่ง :24514-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน