ชื่อ - นามสกุล :นางบัณฑิตา ศรีดารา
เลขที่ตำแหน่ง :27120-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน