ชื่อ - นามสกุล :นายพงศธร สิ่งสำราญ
เลขที่ตำแหน่ง :24507-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน