ชื่อ - นามสกุล :นายสันติ ศรีรักษา
เลขที่ตำแหน่ง :27136-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน