ชื่อ - นามสกุล :นางหทยารัตน์ จุรันชัย
เลขที่ตำแหน่ง :31204-2(ถ)
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน