ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
เลขที่ตำแหน่ง :31205-2
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน