ชื่อ - นามสกุล :นางสาววชิราภรณ์ สุดาชาติ
เลขที่ตำแหน่ง :32589-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ึครูปฏิบัติการสอน