ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
เลขที่ตำแหน่ง :31206-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน