ชื่อ - นามสกุล :นางอุษณี แก้วมณี
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภาระกิจ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่สารบรรณ