ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชลิตา ทองนวล
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:ครูสอนวิชาภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนภาษาไทย