ชื่อ - นามสกุล :นายประกาศิต จินดาศรี
เลขที่ตำแหน่ง :27139-2(ถ)
ตำแหน่ง :คร
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ศษ.ม.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน