ชื่อ - นามสกุล :Ms. Asami Miyashiro
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:
กลุ่ม / แผนก : ครูต่างชาติ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนภาษาญี่ปุ่น