ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
เลขที่ตำแหน่ง :551086500249
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ศศ.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน